Allmänna Villkor

Bekräftelse på bokning
När du bokar en kurs hos oss skickas alltid en bekräftelse samt faktura via e-post till dig. Bekräftelse och faktura skickas direkt efter bokningen till din e-post.Det är mycket viktigt att vi har rätt e-post adress, hör av dig till oss om du ändrat mailadress! Om e-postadress saknas eller om särskilt önskar kan man få en faktura hemskickad för en kostnad av 30:-. Kontakta oss om du önskar en pappersfaktura annars skickas automatiskt fakturan med e-post.
Om kursavgiften ej är betald i tid kommer påminnelsefaktura att skickas och då tillkommer en påminnelseavgift på 50 kr.
 
AVBOKNING AV KURS:
• Vid online-bokning kan man själv avboka via medlemssida upp till 7 (sju) dagar efter anmälan. Alla avbokningar därefter eller önskemål om byte av grupp skall ske via e-post, inga undantag, till kansli@nkk.se och är giltiga först när ni fått en bekräftelse på att vi mottagit mailet. Ett mail som ni sedan sparar som eget kvitto. Avbokningar måste komma in via mail och observera att har ni inte fått något svar på avbokningen så hör då av er igen.                                            
• Att ej närvara vid bokad kurs eller inte betala kursavgift för bokad kurs räknas inte som avbokad kurs.
• Plats som bokats och avbokas via e-post senare än 7 (sju) dagar innan kursstart debiteras med 250 kr.
• Avhopp av kurs efter första erbjudna kurstillfället debiteras med 25% av kurs-avgift.
• Avhopp från kurs efter andra erbjudna kurstillfället debiteras med hel kursavgift.

• Vid avbokning pga sjukdom/skada där läkarintyg kan uppvisas återbetalas den del av kursavgiften som motsvarar resterande lektioner innan avslutning.

Observera att du som förälder är ansvarig för att se till att er avbokning blir registrerad av kansliet. Det räcker inte att meddela instruktören.

Kurstillfällen = Antalet erbjudna tillfällen utifrån satt kursplan ej individuellt deltagna tillfällen per kurs.

Innan återbetalning måste entrékortet återlämnas om kursen helt avbokas. Det kan skickas per post eller läggas i brevlådan på kansliet. Viktigt att man kommer ihåg att bifoga någon lapp om vem kortet tillhör!
Vi förbehåller oss rätten att slå ihop grupper före kursstart om deltagarantalet är för lågt. Vid behov kan NKK med kort varsel vara tvungna att flytta undervisningen till annan anläggning alternativt skjuta upp kurs till lämpligare tillfälle för slutföra kursen. Om NKK kan erbjuda annat alternativ/anläggning, även om viss tidsskillnad kan uppstå, ska detta räknas som att NKK fullföljt sitt åtagande av erbjuda undervisning. NKK avskriver sig all återbetalningsskyldighet och ersättning för missade kurstillfällen, kopplat till omständigheter som föreningen inte själv råder över. 

Vi är en ideell förening utan vinstintresse men med fasta utgifter för bl.a bassänghyra och lärarledda lektioner. Vi har ingen möjlighet att erbjuda ”ta-igen-lektioner” eller liknade.

CANCELLATION OF COURSE 

When booking online, you can cancel via the member page www.nkk.se up to seven days after registration. All cancellations thereafter or requests for a change of group must be made by e-mail, no exceptions, to kansli@nkk.se and are valid only when you have received a confirmation that we have received the email. An email that you then save as your receipt. Cancellations must be received by email and please note that if you have not received a reply to the cancellation, please let us know again.   

Not attending the booked swimming lesson or not paying the course fee for the booked course does not count as a canceled course.  

A course booked and canceled by e-mail later than seven days before the start of the course will be charged at SEK 250.  

Drop-out of the course after the first offered lesson will be charged with 25% of the course fee.  

Drop-out from the course after the second offered lesson will be charged with a full course fee. 

In case of cancellation due to illness/injury where a medical certificate can be presented, the part of the course fee corresponding to the remaining lessons before completion will be refunded. 

We are a non-profit-making association but with fixed expenses for, among other things, pool rent and teacher-led lessons. We have no way of offering "missed out" lessons or similar. 

Before a refund, the entrance card must be returned if the course is completely canceled. It can be sent by mail or placed in the mailbox of the office. Important that you remember to attach a note who the card belongs to!  

Course opportunities = The number of opportunities offered based on the syllabus not individually participated sessions per course. 

We reserve the right to merge groups before the start of the course if the number of participants is too low. If necessary, NKK may at short notice be required to move the teaching to another facility or postpone the course to a more suitable time to complete the course. If NKK can offer another alternative/facility, this shall be counted as NKK fulfilling its commitment to the teaching offered. NKK renounces all repayment obligations and compensation for missed courses, linked to circumstances beyond the association's control. 

 


Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar. 

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den här 

Integritetspolicy NKK